تلفن:

(021) 55261555 - 55261556
فکس: (021) 55266332
موبایل: 09121397452 - 09121936473
 

 

 

   
 
 
 
 

- صرفه جوئی در وقت وکاهش سوخت

- پایان دادن به اختلافات ناشی از پارک غیر مجاز توسط دیگران

- مدیریت پارکینگ عمومی در جهت کاهش پرسنل امنیتی

- حفظ فضای پارکینگ خصوصی و حراست از پارکینگ

ادامه ...